Skip to main content

Algemene voorwaarden online shop

1. ALGEMEEN 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle via de website www.beautyzone.be gesloten overeenkomsten en op elke overeenkomst op afstand die tot stand is gekomen tussen BV BEAUTYZONE, met zetel te 8470 Gistel, Stationsstraat 69, met ondernemingsnummer 0553.488.631, RPR Gent afdeling Ieper (aangeduid als “BEAUTYZONE”) en de koper.  

1.2. Afwijkingen aan deze algemene voorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk door BEAUTYZONE worden bevestigd.

 

2. OVEREENKOMST OP AFSTAND

2.1. Alle opgaven van prijzen, specificaties, foto’s en/of andere aanduidingen van artikelen en/of diensten worden door BEAUTYZONE zorgvuldig op de website weergegeven. BEAUTYZONE kan echter niet instaan voor de juistheid daarvan. BEAUTYZONE is niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuiste informatie. Bepaalde verwijzingen op de website kunnen verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. BEAUTYZONE heeft daarover geen controle en aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door een derde verstrekte informatie.

2.2. Overeenkomsten komen tot stand wanneer BEAUTYZONE de geplaatste bestelling bevestigt. Deze bevestiging volgt zo spoedig mogelijk volgend op de ontvangst van het elektronische bestelformulier dat door de koper, overeenkomstig de bestelprocedure zoals vermeld op de website, is verstuurd. Door het plaatsen van de bestelling, ontstaat de betalingsverplichting in hoofde van de koper. Door het versturen van het bestelformulier verklaart de koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2.3. Een overeenkomst tussen BEAUTYZONE en de koper wordt afgesloten in het Nederlands.

2.4. Orderproces: Wij verrichten de volgende technische stappen om tot sluiting van een overeenkomst op afstand met de koper te komen: • De koper ziet een gedetailleerd voorbeeld van een door hem/haar gekozen product;

• De koper kan, indien van toepassing, de gewenste maat en kleur van het product kiezen;

• De koper kan vervolgens op “bestellen” klikken om het product in de winkelwagen te plaatsen;

• De koper kan indien, gewenst, op “verder winkelen” klikken om meerdere producten in de winkelwagen te plaatsen;

• De koper kan in het winkelwagenscherm vervolgens nogmaals op “bestellen” klikken;

• “Nieuwe” kopers hoeven geen account aan te maken, maar dienen bij een bestelling wel persoonlijke gegevens door te geven;

• De koper kan aangeven welke betaalmethoden zijn of haar voorkeur heeft;

• De koper ziet een besteloverzicht van zijn/haar producten;

• De koper gaat over tot bestelling en erkent zijn betalingsverplichting door op de knop “Afrekenen” te klikken;

• BEAUTYZONE bevestigt de koop door het versturen van een orderbevestiging per e-mail.

 

3. PRIJZEN

3.1. De op de website vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de levering van artikelen die via de website aangekocht worden. De vermelde prijzen op de website en de totaalprijs in de winkelwagen zijn inclusief BTW (21%). De gratis levering is vanaf € 75 exclusief montage, tenzij anders vermeld. Eventuele prijswijzigingen, typ- en/of drukfouten voorbehouden.

3.2. BEAUTYZONE behoudt zich het recht voor om de verkoop te weigeren zonder dat hiervoor een reden of schadevergoeding verschuldigd is.

3.3. In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig of zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze website dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden BEAUTYZONE op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. Op deze prijzen kan voor of na de aanbiedingsperiode geen aanspraak worden gemaakt. Indien na de bestelling items worden afgeprijsd of acties van toepassing zijn, kan de koper geen aanspraak maken op terugbetaling van het prijsverschil.

3.4. Indien op vraag van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de levertermijn en / of – plaats en/of –omstandigheden, of indien de koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt aan BEAUTYZONE, verwerft BEAUTYZONE het recht de gemaakte extra kosten aan de koper in rekening te brengen. Indien voor de leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

3.5. BEAUTYZONE is niet verantwoordelijk voor elke vorm van douanekosten of taksen die mogelijks na de verzending kunnen worden toegepast.

 

4. BETALINGEN

4.1. Betaling door de koper geschiedt vooraf per internetbetalingsomgeving Mollie, ook betalingen via overschrijving verlopen via deze betalingsomgeving. In uitzonderlijke gevallen kan het aankoopbedrag bij aflevering worden voldaan per pin of contante betaling, doch enkel met uitdrukkelijke toestemming van BEAUTYZONE. We aanvaarden enkel contante betaling indien de totale waarde van de bestellingen per adres niet hoger zijn dan 3.000,00 euro. BEAUTYZONE is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.

4.2. Wanneer het internetorder, telefonische order of emailorder door BEAUTYZONE bevestigd is, gaan wij over tot bestelling van de door u bestelde artikelen.

4.3. Bij gebreke aan betaling van de factuur op de vervaldag, wordt het gefactureerd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of herinnering vermeerderd met de verwijlintresten. Bent u consument, dan past BEAUTYZONE hiervoor de wettelijke interestvoet toe. Bent u een onderneming, dan past BEAUTYZONE de interestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties toe. Daarenboven is de koper ertoe gehouden een forfaitaire schadeloosstelling te betalen van 10% op elk onbetaald gebleven factuurbedrag, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling en met een minimum van 125 euro, onverminderd het recht om meerdere schade en nadelen te bewijzen. Bent u een consument, dan zijn dezelfde verwijlintresten en schadebeding van toepassing bij laattijdige terugbetaling door BEAUTYZONE.

4.4. Bij een niet tijdige betaling door de koper is BEAUTYZONE van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van door de koper bestelde artikelen.

4.5. De eigendom van door BEAUTYZONE reeds voor ontvangst van betaling aan de koper geleverde artikelen gaat pas op de koper over indien de koper al hetgeen hij uit hoofde van de koopovereenkomst aan BEAUTYZONE is verschuldigd, aan BEAUTYZONE heeft voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering, ook in geval van verandering of incorporatie in andere goederen. Tot de volledige betaling van de prijs is het voor de koper verboden de goederen aan een derde te verkopen of deze goederen in pand te geven.

4.6. Indien u kiest voor betaling bij levering behouden wij ons het recht voor om een voorschot van 30% te vragen.

5. LEVERING

5.1. Vermelding van leveringstermijnen op de website, aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief en niet bindend, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

5.2. De levering van de goederen dient te gebeuren binnen de 30 dagen na de bestelling op de website tenzij de koper heeft ingestemd met een andere levertermijn. Bij een overschrijding van de aangekondigde levertermijn zal BEAUTYZONE de koper op de hoogte stellen en heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren en een terugbetaling te verkrijgen.

5.3. Indien het door de koper bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt BEAUTYZONE de koper hiervan op de hoogte. Indien mogelijk levert BEAUTYZONE de koper een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit aan.

5.4. De volledige bestelling zal pas worden verzonden als alle producten klaar zijn om te verzenden. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden op uitdrukkelijke vraag van de koper.

6. VERZENDING EN BEZORGING

6.1. De koper dient zijn adresgegevens in de bevestiging e-mail op juistheid te controleren. De koper is verplicht om eventuele onjuistheden uiterlijk binnen de 3 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum door te geven aan BEAUTYZONE. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens op de bezorgbon, zullen worden doorgerekend aan de koper.

6.2. De bezorgingen worden verzorgd door een externe transporteur die de goederen tot aan de drempel brengt van het adres. Indien de pakketdienst bij de eerste poging de koper niet thuis treft, wordt de volgende dag kosteloos nogmaals een poging gedaan.

6.3. Bij de bezorging door de pakketdienst tekent de koper voor ontvangst van zijn bestelling de vrachtbrief van de pakketdienst.

6.4. Vanaf het moment van de levering of afhaling van de goederen draagt de koper alle risico’s m.b.t. de verkochte goederen.

6.5. Wanneer de koper weigert de hem aangeboden correcte en onbeschadigde goederen terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor de rekening van de koper.

6.6. De goederen worden geacht aanvaard te zijn door de koper op de dag van de levering, behalve in geval van een duidelijk omschreven en gedetailleerde klacht die aan BEAUTYZONE per aangetekende brief moet bekendgemaakt worden binnen de 14 werkdagen op het adres van de zetel te 8490 Varsenare, Westernieuwweg 20A. De koper kan een klacht niet inroepen om de betaling van de facturen of van de verkoopbonnen op te schorten of uit te stellen.

6.7. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren, noch kleurafwijkingen van materialen en foto’s op de website. Indien de koper zelf door BEAUTYZONE geleverde zaken monteert, dient de koper zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Na montage door de koper, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen.

6.8. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Noch aan een verkleuring van hout, kunststof, textiel of vezelstoffen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgens de handelsgebruiken algemeen wordt toegelaten, noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan een koper het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.

7. KLACHTEN OF BETWISTINGEN

7.1. Klachten of betwistingen dienen per aangetekende brief gericht aan de zetel van BEAUTYZONE te worden bekendgemaakt binnen de 14 werkdagen na levering.

7.2. Ingeval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van BEAUTYZONE beperkt tot de omruiling van de goederen indien het item voorradig is. Indien de items voor de gegronde klacht niet geruild kunnen worden zullen zij terugbetaald worden inclusief de verzendingskosten. Elke aansprakelijkheid van BEAUTYZONE beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de niet-conforme bestelling.

 

8. GARANTIES

8.1. BEAUTYZONE garandeert dat de door BEAUTYZONE geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid mogen worden verwacht. Mocht het door de koper gekochte product bij aankomst zichtbare gebreken vertonen, dan dient te worden gemeld overeenkomstig artikel 8.4 van deze algemene voorwaarden.

8.2. De producten uit het assortiment van BEAUTYZONE worden geleverd met fabrieksgarantie volgens de garantiebepalingen van de betreffende fabrikanten overeenkomstig paragraaf 8.5. Indien de koper aanspraak wenst te maken op de garantie, dient dit bij voorkeur schriftelijk aan BEAUTYZONE te worden gemeld. Hierbij dienen de bestelbon en foto’s te worden toegevoegd. De waarborg geldt enkel en alleen bij normaal gebruik. De waarborg slaat enkel en alleen op fabricatiefouten. De waarborg is degressief, en komt alleen de eerste 2 jaar in aanmerking voor een volledige garantie op fabricatiefouten.

8.3. Er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden:

-         Ten aanzien van normale slijtage;

-         Indien er geen aankoopbewijs kan worden voorgelegd;

-         Bij onoordeelkundig gebruik;

-         Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;

-         Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.);

-         In geval het gebrek het gevolg is van herstel- of andere werkzaamheden uitgevoerd door derden.

8.4. De koper is verplicht met bekwame spoed na levering van de bestelde artikelen te onderzoeken of BEAUTYZONE de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden BEAUTYZONE terstond, doch uiterlijk binnen twee (2) maanden na levering, schriftelijk in kennis te stellen van de eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt BEAUTYZONE geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.

8.5. BEAUTYZONE geeft u de volgende waarborg tegen verborgen gebreken die bestaan op het moment van de aankoop: de wettelijke garantietermijn bedraagt 2 jaar. Deze garantie gaat in bij levering.

9. HERROEPING (enkel voor consumenten)

9.1. De koper heeft vanaf de datum van bestelling tot en met 14 werkdagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen. Deze periode moet u echter niet verwarren met een ‘op proef-periode’. Alle herroepingen gebeuren bij voorkeur schriftelijk aan BEAUTYZONE. Een modelformulier vindt u hier: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf.

U dient in geval van herroeping in ieder geval uw volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. In geval van herroeping dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan BEAUTYZONE te worden geretourneerd.

9.2. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Indien de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden, kunnen de goederen door de bezorgdienst van BEAUTYZONE opgehaald worden. In dat geval komen de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op maximum 149 euro (incl. BTW).

9.3. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen (niet limitatief: de terugbezorgde goederen niet compleet of niet in de originele staat zijn, de artikelen gebruikt, vuil of beschadigd zijn,…).

10. OVERMACHT

10.1. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor BEAUTYZONE niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft BEAUTYZONE het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

10.2. Als overmacht zal gelden, elke omstandigheid buiten toedoen van BEAUTYZONE, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan stakingen, noodweer, lock-out, brand, machinebreuk, ongeval, sociale conflicten, epidemie, pandemie, oorlogen, molest- brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, bedrijfsstoringen, energiestoringen, belemmering of vertraging in / van het transport van materialen of te leveren zaken, het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van BEAUTYZONE en in het algemeen alle andere gebeurtenissen buiten de controle van BEAUTYZONE

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. BEAUTYZONE is nooit aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs – en / of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door BEAUTYZONE verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grove fout in hoofde van BEAUTYZONE.

11.2. Ten aanzien van professionele klanten zal BEAUTYZONE nooit gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen BEAUTYZONE en de professionele klant.

11.3. Indien en voor zover BEAUTYZONE zich niet op enige exoneratie zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

11.4. Geleden schade dient ons per aangetekend schrijven naar onze zetel; 8490 Varsenare, Westernieuwweg 20A, met ondernemingsnummer 0553.488.631 binnen een termijn van 14 werkdagen na het ontstaan van de schade meegedeeld te worden.

12. GDPR

12.1. BEAUTYZONE en de Klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon de Verordening (EU) 2016/679 (“GDPR”) en de privacy policy van BEAUTYZONE van toepassing is.

12.2. De Klant aanvaard kennis te hebben genomen van de privacy policy en de toepassing ervan te aanvaarden. De meest recente versie van de privacy policy vindt u op www.beautyzone.be/privacy-policy . Voor alle vragen en inlichtingen kan u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

13. BETWISTINGEN EN BEWIJS

13.1. Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement alwaar BEAUTYZONE haar zetel heeft bevoegd.

13.2. Zowel BEAUTYZONE als de koper aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.